Ročník 2015

V roce 2015 byly pořádány následující druhy zkoušek:

1. Stanovení vybraných plynných škodlivin (CO, NO, SO2)

Přímé měření koncentrace vybraných škodlivin v plynném vzorku automatickým analyzátorem. Pro testování je využita kalibrační směs sledovaných plynných škodlivin v dusíku (výrobcem je fa Linde Technoplyn a.s.). Kontrolu certifikovaných hodnot koncentrace měřených škodlivin (ověření homogenity i stability vzorku) provádí dodavatel vzorku.

2. Stanovení propanu

Měření koncentrace propanu v plynném vzorku s využitím analyzátoru FID resp. odběr plynného vzorku a následná laboratorní analýza pomocí plynové chromatografie (kalibrační směs - propan v syntetickém vzduchu, výrobce Linde Technoplyn). Pro kontrolu kvality vzorku platí pravidla uvedená v předchozím případě.

3. Stanovení amoniaku

Stanovení je prováděno formou odběru plynného vzorku s využitím vhodného sorpčního média a následnou analýzou vzorku v laboratoři (jedná se o simulaci měření koncentrace škodliviny v objektech zejména živočišných výrob). Pro testování byl použit certifikovaný materiál - NH3 v dusíku opět připravený firmou Linde Technoplyn. Pro kontrolu kvality vzorku platí údaje uvedené u předchozích plynných směsí.

4. Měření koncentrace tuhých znečišťujících látek v emisích (TZL)

Všechna experimentální měření byla provedena na testovací trati pro stanovení TZL ve Výzkumném energetickém centru (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) v době od 18. května – 19. června 2015. Účastnilo se 30 subjektů (odběrových týmů s vlastním vzorkovacím zařízením). Všechna zařízení odebírala vzorky na testovací trati se 2 měřicími profily. Každý odběrový tým odebral opakovaně celkem 3 vzorky (přibližně 60 minut na jeden vzorek)

5. Stanovení střední rychlosti proudění plynu v potrubí

Měření bylo realizováno v souvislosti s měřením TZL, laboratoře dodaly
3 hodnoty, které byly získány měřením rychlosti proudění plynu v intervalech délky cca 10-15 min.

6. Stanovení plynného HCl v RM

Plynný certifikovaný referenční materiál (chlorovodík) připravený firmou Linde Gas a.s. byl odebírán manuálně na pracovišti EMPLA AG spol. s r.o. v Hradci Králové ve dnech 15. – 19. června 2015. Po laboratorním zpracování vzorku a stanovení koncentrace analytu byly výsledky stanovení zaslány do 10. července 2014 organizátorovi PZZ.

7. Stanovení fluoridů a chloridů

Kapalné vzorky obsahující deklarované množství fluoridů a chloridů byly připraveny v laboratoři Univerzity Pardubice, Katedře analytické chemie doc. Ing. Petrou Bajerovou, Ph.D. Vzorky byly přebírány 15. - 19. června 2015 zástupci jednotlivých laboratoří na pracovišti EMPLA AG spol. s r.o. v Hradci Králové. Všechny výsledky stanovení koncentrace těžkých kovů byly zaslány do 10. července 2015 organizátorovi PZZ.

Stanovení vztažné hodnoty

1) Hodnota uvedená v certifikátu referenčního materiálu,
2) Hodnota garantovaná subdodavatelem konkrétního PZZ,
3) V případě, že průměr hodnot naměřených účastníky *) se liší od referenční hodnoty uvedené v certifikátu o více než 1 směrodatnou odchylku, je za vztažnou hodnotu považován průměr hodnot naměřených účastníky *).

*)- po vyloučení odlehlých výsledků (viz Thompson M., Wood R.: „International Harmonized Protocol for the Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories". Pure Appl. Chem. 78 (1), 145–196, 2006).

Přehled počtu účastníků zkoušek ALME v uplynulých letech je uveden v následující tabulce:

Tabulka č.1: Přehled účasti laboratoří v MPZ ALME

ROČNÍK

ČLEN ALME

NEČLEN ALME

CELKEM

1996

13

-

13

1997

22

-

22

1998

21

13

34

1999

26

3

29

2000

26

3

29

2001

26

1

27

2002

28

10

38

2003

23

3

26

2004

25

2

27

2005

26

5

31

2006

28

3

31

2007

30

8

38

2008

28

20

48

2009

25

27

52

2010

26

28

54

2011

23

20

46

2012

20

25

45

2013

21

29

50

2014

20

29

49

2015

22

29

51

V roce 2015 se účastnily následující laboratoře:

1. ALS Czech Republic s.r.o., Laboratoř Česká Lípa
2. ALS Czech Republic s.r.o., Laboratoř Praha
3. ANAHEM Laboratorija DOO
4. AXIA CZ s.r.o.
5. BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
6. CS PROEKOS spol. s r.o.
7. DEKONTA, a.s., Laboratoř Ústí nad Labem
8. Detekta s.r.o.
9. Ekologické Centrum s.r.o.
10. EKOME s.r.o.
11. EkoPro, s.r.o.
12. EKO-TERM SERVIS s.r.o.
13. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
14. EMITEP s.r.o.
15. EMPLA AG spol. s r.o.
16. EMPLA AG spol. s r.o. Ústí nad Labem
17. ENERGETIKA - EKOLOGIE s.r.o.
18. ENVIFORM a.s., Laboratoř měření emisí
19. Enviroservis, s.r.o.
20. EnviroTeam Slovakia, s.r.o.
21. ET EKOTERM s.r.o.
22. EVČ s.r.o.
23. EVECO s.r.o.
24. GEMATEST spol. s r.o.
25. Ineco průmyslová ekologie s.r.o.
26. Ing. Jiří Kubík - Měření emisí
27. Ing. Josef Fabián
28. Ing. Pavel Študent - inPAS
29. INPEK spol. s r.o.
30. Institut Vatrogas d.o.o.
31. Institut za bezbednost i preventivni inženjering DOO Novi Sad
32. Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.
33. MM Team s.r.o.
34. MRU s.r.o.
35. ORGREZ a.s. Divize techniky ochrany ovzduší Ostrava
36. PUC Beogradske Elektrane
37. Santeo Emise s.r.o.
38. SEKO Brno s.r.o.
39. Slovenská inspekce životního prostředí_PTČ Banská Bystrica
40. Slovenská inspekce životního prostředí_PTČ Košice
41. Slovenská inspekce životního prostředí_PTČ Žilina
42. Sokolovská uhelná , právní nástupce a.s.
43. Technické služby ochrany ovzduší Brno, spol. s r.o.
44. Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o.
45. Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.
46. TESO Česká Lípa s.r.o.
47. TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o.
48. VŠB - TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
49. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
50. Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
51. Zavod za javno zdravlje Čačak

Úspěšnost v laboratorních zkouškách ALME 2015 je uvedena v tabulce č.2:

Tabulka č.2.: Úspěšnost laboratoří v ALME 2015

 Ukazatel

 Laboratoře  celkem

 Úspěšné  laboratoře

 Neúspěšné  laboratoře

 Výsledky

 Počet 

 [%]

 Počet

 [%]

 Odlehlé

 Vybočené

 Oxid uhelnatý

40

39

97,5

1

2,5

3

0

 Oxid dusnatý

40

38

95,0

2

5,0

1

0

 Oxid siřičitý

41

36

87,8

5

12,2

2

1

 Propan

28

27

96

1

3,6

4

1

 Amoniak

9

9

100,0

0

0,0

0

1

 Fluoridy

12

11

91,7

1

8,3

1

2

 Chloridy

11

9

81,8

2

18,2

1

1

 Hmotnostní tok1)

19

18

94,7

1

5,3

 Koncentrace TZL1)

19

17

89,5

2

10,5

 Rychlost proudění1)

19

17

89,5

2

10,5

 Chlorovodík

15

14

93,3

1

6,7

1

0


1) ALME–OR–06/15: při úspěšném výsledku mají všechny 3 naměřené hodnoty Z-skóre v intervalu <−2,+2>.

Novinky emailem