Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí

Program zkoušení způsobilosti (PZZ) patří mezi nejdůležitější metody ověřování kvality laboratorních vyšetření. Asociace laboratoří autorizovaných pro měření emisí ( ALME ) pořádá tyto zkoušky již od roku 1996. PZZ slouží k ověření způsobilosti laboratoře provádět (autorizované, příp. akreditované) zkoušky měření emisí. Postupně se z původního omezeného rozsahu zkoušek vyvinul systém, umožňující v relativně širokém rozsahu pokrýt základní vyšetření, jako jeden ze základních požadavků procesu akreditace. Přínosy využívání systémů řízení jakosti dle dohodnutých kritérií (ČSN EN ISO/ IEC 17 025) lze nalézt v oblasti národní, ale také v mezinárodním působení akreditovaného subjektu. Pravidelná kontrola akreditačních kritérií prováděná akreditačním orgánem a s tím spojená i úspěšná účast na PZZ vede k průběžnému zkvalitňování práce a k výraznému zlepšení jakosti měření v dotčeném subjektu.

Účast v PZZ také umožňuje zúčastněným laboratořím definovat a charakterizovat možné problémy a optimalizovat činnost směřující k nápravě. To vede přímo k zvýšení kvality měření, zpracování výsledků a odborné dovednosti jednotlivých pracovníků. Výsledky porovnání také slouží managementu laboratoří k odhalení možných problémů v systému zajištění kontroly kvality, a to včetně realizace nápravných opatření, jako je proškolení nebo výměna personálu, oprava, seřízení, příp. vyřazení přístrojů, validace metody či její zásadní změna a pod.

Požadavek na účast laboratoří měřicích emise pro účely státní správy v programu zkoušení způsobilosti se poprvé objevil v legislativě ČR v souvislosti s přijetím zákona č. 86 /2002 Sb. (Zákon o ochraně ovzduší). Doklad o úspěšné účasti v PZZ by měl být nedílnou součástí žádosti o vydání osvědčení o autorizaci (§15 odst.3 písm. i). Dle prováděcího předpisu k zákonu o ovzduší, vyhlášky 356/2002 Sb. (§33 odst.7), musí žadatel o vydání osvědčení od 1.1.2008 předložit doklady o akreditaci metod měření. Podmínkou akreditace metody měření je úspěšná účast v programu zkoušení způsobilosti, absolvovaná ještě před vlastním procesem akreditace metod. Z uvedeného vyplývá, že pro organizace měřicí emise pro účely státní správy, je nutnou podmínkou další odborné činnosti získání osvědčení o autorizaci, podmíněné akreditací metod měření, a tedy rovněž účastí v PZZ.

V průběhu organizování těchto zkoušek způsobilosti došlo postupně k zavedení stanovení řady znečišťujících látek. V prvých dvou zkušebních ročnících byly zkoušky nejprve testovány v rámci členů ALME. Od roku 1998 jsou zkoušky zpřístupněny všem zájemcům a od téhož roku jsou rovněž pravidelně zveřejňovány v plánu PZZ na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s. (www.cai.cz). Zkoušek se účastní převážně renomované laboratoře, které průběžně zdokonalují svůj systém jakosti.
Je potěšitelné, že více jak pět desítek laboratoří je ochotno věnovat čas a energii svých pracovníků, kterou aktivní účast v tomto systému vyžaduje.

Novinky emailem