ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI: Stanovisko technické komise pro měření emisí

Český institut pro akreditaci vydal výklad k požadavku 5.6.2.2.1 české technické normy ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí. Dle výše uvedeného požadavku je kalibrační interval pro vybraná měřidla stanoven v rozmezí od 1 měsíce do 1 roku. V případě, že laboratoře provádí mezikalibrační kontroly v souladu s požadavky dokumentu ILAC G 24, lze mezikalibrační intervaly prodloužit až na maximální lhůty, uvedené v přiložené tabulce. Tento postup byl konzultován se zástupci dalších akreditačních orgánů i s představiteli Českého metrologického institutu.

Pro zavedení závěrů technické komise do systémů managementu zkušebních laboratoří bylo stanoveno přechodné období do konce roku 2011. V roce 2011 bude neplnění závěrů technické komise definováno jako doporučení ke zlepšení. Od 1.1.2012 je nesplnění požadavků na kalibrační intervaly hodnoceno jako neshoda ve vztahu k normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kritérium 5.6.

Originál stanoviska je k dispozici ve formátu PDF zde.

Příloha stanoviska - tabulka ve formátu PDF

Pracoviště zajišťující návaznost měřidel pro měření emisí:

Poř. číslo

Přesný název zkoušky

Měřidla

Kalibrace měřidel

Mezilaboratorní porovnání zkoušek

1

Stanovení rychlostiproudění, objemového toku a vlhkosti plynu v potrubí

teploměry, barometry,
snímače tlaku,
snímače tlakové diference,
rychlostní sondy, anemometry geometrické rozměry

Oblastní AKL
Oblastní AKL
ČMI OI Brno
ČMI OI Pardubice Oblastní AKL

MPZ ALME

Stanovení rychlosti proudění plynu v potrubí (porovnávací měření)

2

Přímé měření hmotnostní koncentrace plynných látek automatizovanými analyzátory (NOx, CO, SO2,CO2, O2,)

automatizované analyzátory
(fotometrické, spektrometrické, potenciometrické, kolorimetrické,chemoluminiscenční, elektrochemické, paramagnetické)

AKL TESO Praha

AKL INPEK

ENVILA Pardubice

MPZ ALME

Stanovení vybraných plynných složek v RM (plyn)

3

Přímé měření hmotnostní koncentrace sumy organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík automatizovanými analyzátory (TOC)

automatizované analyzátory

(plamenoionizační, tepelněvodivostní , fotometrické)

AKL TESO Praha

AKL INPEK

ENVILA Pardubice

MPZ ALME

Stanovení koncentrace propanu v RM (plyn)

4

Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek (TSP)

teploměry, barometry,
snímače tlaku,
snímače tlakové diference,
plynoměry a průtokoměry,
škrticí orgány,
rychlostní sondy
analytické váhy

geometrické rozměry

Oblastní AKL, ČHMÚ

Oblastní AKL

ČMI OI Brno

ČMI OI Pardubice

AKL TESO Praha

ČMI OI Pardubice

ČMI, Oblastní AKL

Oblastní AKL

MPZ ALME

Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek v emisích (porovnávací měření)

5

Vzorkování plynů a par absorpcí do kapaliny

teploměry, barometry,
snímače tlaku
snímače tlakové diference,
plynoměry a průtokoměry,
škrticí orgány

Oblastní AKL, ČHMÚOblastní AKL
ČMI OI Brno
ČMI OI Pardubice
AKL TESO Praha

MPZ ALME

Stanovení koncentrace amoniaku v RM (plyn)

MPZ ALME

Stanovení fluoridů a chloridů v RM (roztok)

6

Vzorkování organických látek záchytem na pevný sorbent (VOCs)

teploměry, barometry,
snímače tlaku
snímače tlakové diference,
plynoměry a průtokoměry,
škrticí orgány

Oblastní AKL, ČHMÚOblastní AKL
ČMI OI Brno
ČMI OI Pardubice
AKL TESO Praha

MPZ ALME

Stanovení BTEX v RM (sorpční trubička)

7

Vzorkování aerosolu pro stanovení těžkých kovů včetně Hg

teploměry, barometry,
snímače tlaku
snímače tlakové diference,
plynoměry a průtokoměry,
škrticí orgány,
rychlostní sondy

Oblastní AKL, ČHMÚOblastní AKL
ČMI OI Brno
ČMI OI Pardubice
AKL TESO Praha
ČMI OI Pardubice

MPZ ALME

Stanovení vybraných těžkých kovů v RM (popílek)

Stanovení Hg (porovnávací měření) v záměru

8

Vzorkování persistentních organických látek (POPs)

teploměry, barometry,
snímače tlaku
snímače tlakové diference,
plynoměry a průtokoměry,
škrticí orgány,
rychlostní sondy

Oblastní AKL, ČHMÚOblastní AKL
ČMI OI Brno
ČMI OI Pardubice
AKL TESO Praha
ČMI OI Pardubice

MPZ ALME

Stanovení PAH v RM (popílek)

MPZ Stanovení PCDD/F (porovnávací měření) v návrhu

9

Vzorkování a stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií

dynamický olfaktometr

AKL TESO Praha

MPZ ALME v RM (plyn).

10

Prokazování jakosti automatizovaných měřících systémů (AMS) srovnáním s normovanou referenční metodou (NMR)

pouze k referenčním metodám:

ČSN 14790 (vodní pára)

ČSN ISO 10780 (rychlost, průtok)

ČSN EN 14792 (NO2)

ČSN EN 14789 (O2)

ČSN EN 14791 (SO2)

ČSN EN 13526 (TOC rozpouštědla)

ČSN EN 12619 (TOC spaliny)

ČSN EN 1911 (HCl)

ČSN ISO 9096 (TSP vysoké konc.)

ČSN EN 13284-1 (TSP nízké konc.)

návaznosti metod dle: 1,2,3,4,5

MPZ není v ČR k dispozici

Novinky emailem