Funkce

Autorizovaný výkon měření emisí je objektivní zjištění míry znečišťování ovzduší stacionárními zdroji znečišťování, a to předepsanými metodami a postupy s definovanou nejistotou stanovení zjištěných údajů. Pro zajištění této funkce musí být provozovatel měření odborně způsobilý, to znamená, že musí disponovat vhodnými technickými prostředky pro měření, odborně vycvičeným personálem a musí mít zvládnuté metody a postupy měření. Neopomenutelným předpokladem pro provozování této činnosti je i etická úroveň provozovatele, která je zárukou dodržování závazných postupů a nezkreslování výsledků měření. ALME proto své členy zavazuje, mimo dodržování stanov ALME, i k dodržování etického kodexu členů ALME.

V oblasti odborné způsobilosti nabízí ALME všem subjektům na trhu autorizovaných měření emisí, bez ohledu na jejich členství v ALME, přístup k mezilaboratornímu porovnávání zkoušek, k odbornému výcviku personálu a vede přehled dostupných služeb k zajištění metrologické návaznosti měřidel.

Podrobné informace k jednotlivým uvedeným aktivitám jsou obsaženy v nabídce služeb.
Veškerá účast na těchto aktivitách ALME je ryze dobrovolná a je čistě na rozhodnutí každého subjektu, jestli nabídku využije, zajistí si tyto služby jinak nebo se těmito tématy vůbec nebude zabývat.

Novinky emailem